Login
Login

NCERT Solutions for Class 7 Sanskrit All Chapter संस्कृत

Spread the love

NCERT Solutions for Class 7 Sanskrit All Chapter संस्कृत

NCERT Solutions for Class 7 Sanskrit All Chapter संस्कृत

सभी अध्याय कक्षा 7 वीं संस्कृत

अध्याय संख्याअध्याय नाम
अध्याय 1सुभाषितानि
अध्याय 2दुर्बुद्धिः विनश्यति
अध्याय 3स्वावलम्बनम्
अध्याय 4हास्यबालकविसम्मेलनम्
अध्याय 5पण्डिता रमाबाई
अध्याय 6सदाचारः
अध्याय 7सड.कल्पः सिद्धिदायकः
अध्याय 8त्रिवर्णः ध्वजः
अध्याय 9अहमपि विद्यालयं गमिष्यामि
अध्याय 10विश्वबंधुत्वम्
अध्याय 11समवायो हि दुर्जयः
अध्याय 12विद्याधनम्
अध्याय 13अमृतं संस्कृतम्
अध्याय 14अनारिकायाः जिज्ञासा
अध्याय 15लालनगीतम्
NCERT Solutions for Class 7 Sanskrit All Chapter संस्कृत

Youtube Channel : Subscribe


Spread the love

Leave a Comment

error: Content is protected !!