Login
Login

NCERT Solutions for Class 8 Sanskrit All Chapter संस्कृत

Spread the love

NCERT Solutions for Class 8 Sanskrit All Chapter संस्कृत

NCERT Solutions for Class 8 Sanskrit All Chapter संस्कृत

सभी अध्याय कक्षा 8 वीं संस्कृत

अध्याय संख्याअध्याय नाम
अध्याय 1सुभाषितानि
अध्याय 2बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता
अध्याय 3डिजीभारतम्
अध्याय 4सदैव पुरतो निधेहि चरणम्
अध्याय 5कण्टकेनैव कण्टकम्
अध्याय 6गृहं शून्यं सुतां विना
अध्याय 7भारतजनताऽहम्
अध्याय 8संसारसागरस्य नायकाः
अध्याय 9सप्तभगिन्यः
अध्याय 10नीतिनवनीतम्
अध्याय 11सावित्री बाई फुले
अध्याय 12कः रक्षति कः रक्षितः
अध्याय 13क्षितौ राजते भारतस्वर्णभूमिः
अध्याय 14आर्यभटः
अध्याय 15प्रहेलिकाः
NCERT Solutions for Class 8 Sanskrit All Chapter संस्कृत

Youtube Channel : Subscribe


Spread the love

Leave a Comment


error: Content is protected !!